សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

ដង្វាយមួយភាគក្នុងដប់ និង ដង្វាយនានា

យើង​ដឹង​ថា ព្រះវរបិតា​ដែល​គង់​នៅ​ស្ថាន​សួគ៌​របស់​យើង​មាន​ព្រះទ័យ​ដើម្បី​ប្រទាន​ពរ​ដល់​យើង ។ 

ការ​ពិនិត្យ​មើល​ឡើង​វិញ​ពី​កិច្ចខិតខំ​ផ្នែក​មនុស្សធម៌​

ការ​ដក​ស្រង់​បទគម្ពីរ​គឺ «ដែល​អ្នក​រាល់គ្នា​បាន​ធ្វើ​ការ​ទាំងនោះ​­ដល់​អ្នក​តូច​បំផុត​ក្នុង​ពួក​បង​ប្អូន​យើ­ង​នេះ នោះ​ឈ្មោះ​ថា បាន​ធ្វើ​ដល់​យើង​ដែរ» (ម៉ាថាយ ២៥:៤០) មាន​អត្ថន័យ​ពិសេស​ពេល​យើង​លើក​ឡើង​ពី​ផ្ន­ែក​សំខាន់ៗ​នៃ​កិច្ចខិត​ខំ​ផ្នែក​សប្បុរសធ­ម៌

ច្បាប់​តមអាហារ ៖ ការទទួលខុសត្រូវ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ដើម្បី​ខ្វល់ខ្វាយ​ពីជនក្រីក្រ និង​អ្នក​ខ្វះខាត

ដោយ​ជា​អ្នក​ដើរតាម​ព្រះអង្គ​សង្គ្រោះ យើង​មាន​តួនាទី​ផ្ទាល់ខ្លួន​ដើម្បី​ខ្វាយខ្វល់​ពី​ជនក្រីក្រ និង អ្នក​ខ្វះខាត ។

តើយើង​ទាំងអស់​គ្នានេះ ពុំមែន​ជាអ្នក​សុំទាន​ទេឬ ?

មាន ឬ ក្រ យើងត្រូវ « ធ្វើការអ្វី​ដែលយើង​​ធ្វើបាន » ពេលអ្នក​ផ្សេងទៀត​ត្រូវការ​ជំនួយ ។

សេចក្តីជូនដំណឹង

ការប្រជំុសន្និសីទសេ្តកខាងជើងភ្នំពេញកម្ពុជា

ពិធីសម្ពោធសាលាប្រជុំសាខាកំពង់ធំ

ពិធីសម្ពោធអគារព្រះវិហារថ្មី សាលាប្រជុំសាខាកំពង់ធំ

លិខិតគោរពអញ្ជើញ

សន្និនីទលើដំបូងរបស់ស្តេកខាងត្បូូងភ្នំពេញកម្ពុជា

ខ្ញុំ​ដឹង​រឿង​ទាំងនេះ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង

ការដឹង​​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ថា ដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​ដែល​បាន​ស្ដារ​ឡើង​វិញគឺជាការ​ពិត វា​អាច​ក្លាយ​ជា​បទពិសោធន៍​ដ៏ធំធេង ហើយ​រីករាយ​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ជីវិត។

អនុភាព​នៃ​សេចក្ដី​សង្ឃឹម

ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ ជា​សាវក​មួយ​រួប​របស់​ព្រះអម្ចាស់ បាន​ចែក​ចាយ​ពី​របៀប​ដែល​សេចក្ដី​សង្ឃឹម​ល­ើក​ទឹកចិត្ត ហើយ​បំផុស​គំនិត​យើង​ឲ្យ​ទុក​ចិត្ត​លើ​ការ­​មើល​ថែ​ដោយ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះវរប­ិតា​សួគ៌​យើង និង​ព្រះរាជបុត្រា​ទ្រង់ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

ហេតុផល​​​សេចក្ដីសង្ឃឹម​របស់យើង

ទីបន្ទាល់​នៃ​ក្ដី​សង្ឃឹម​អំពី​ការ​ប្រោសលោះ គឺ​ជា​អ្វី​មួយ ដែល​ពុំ​អាច​វាស់វែង និង​រាប់​បាន ។ ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ គឺ​ជា​ប្រភព​នៃ​សេចក្ដីសង្ឃឹម​នោះ ។