សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

ការ​តាម​ដាន

យើង​គ្រប់គ្នា​អាច​ចូល​ប្រឡូក​កាន់តែ​ខ្លាំង​នៅ​ក្នុង​កិច្ចការ​ផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​បាន​ដោយ​ជំនួស​ការ​ភ័យ​ខ្លាច​យើង​ជាមួយ​នឹង​សេចក្ដី​ជំនឿ​ពិត

បានសង្គ្រោះដោយព្រះគ្រីស្ទ

បានសង្គ្រោះដោយព្រះគ្រីស្ទ 

« ត្បិត​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​ដំរាប់ទុក​ឲ្យ​អ្នករាល់គ្នា​ហើយ »

គំរូ​ដ៏​ល្អបំផុត​ដែល​ធ្លាប់មាន​នៅ​លើ​ផែនដី គឺ​ព្រះអង្គសង្គ្រោះ​យើង ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ ...។ ទ្រង់​អញ្ជើញ​យើង​ឲ្យ​ធ្វើ​តាម​គំរូ​ដ៏​ឥតខ្ចោះ​របស់​ទ្រង់។

សេចក្តីជូនដំណឺងពី ស្តេកខាងជើង

កាលវិភាគការចាក់ផ្សាយសន្និសីទទូទៅនៅស្តេកខាងជើង

ការ​រក្សា​សេចក្ដី​សញ្ញា ការពារ​យើង រៀបចំ​យើង ហើយ​ផ្ដល់​អានុភាព​ដល់​យើង

យើង​គឺ​ជា​ស្ត្រី​ចុះ​សេចក្ដីសញ្ញា​គ្រប់វ័យ កំពុងដើរ​នៅ​លើ​ផ្លូវ​​នៃ​ជីវិត​រមែង​ស្លាប់​ ត្រឡប់ទៅ​កាន់​វត្តមាន​ទ្រង់វិញ។

បន្តដោយ​ភាពអត់ធន់

ភាពអត់ធន់តម្រូវឲ្យ​យើង​គោរពតាម​ព្រះបញ្ញត­្តិរបស់ព្រះ ហើយ​រង់ចាំដោយស្មោះត្រង់​រហូតដល់​​ព្រះរាជ­បំណងរបស់ទ្រង់ត្រូវបាន​បំពេញ ។