សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

Repentance and Change

Repenting means giving up all of our practices—personal, family, ethnic, and national—that are contrary to the commandments of God.

រដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ- ជាពេលមួយសម្រាប់គ្រួសារជួបជុំគ្នាប្រារព្ធ និងចងចាំ

ជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ប្រារព្ធ​ពិធីបុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ ។  វា​ជា​គ្រា​មួយ ដែល​មនុស្ស​ជា​ច្រើន ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​កន្លែង​នានា​ដែល​សមាជិក​គ្រួសារ​ផ្សេងៗ​ទៀត​រស់នៅ ដើម្បី​ពួកគេ​អាច​ជួបជុំ​គ្នា ។  

ពិធីប្រគល់រទេះជនពិការ

ការ​ចេញផ្សាយ​ព័ត៌មាន

បន្ទប់ព័ត៌មាននៃពួកមរមនកម្ពុជា | Mormonnewsroom.kh

ខេត្ដព្រៃវែង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទាញយកព្រះគម្ពីរមរមន​​

ទទួលយកព្រះគម្ពីរមរមន

អ្នកនឹងមាន​សេរីភាព

អែលឌើរ អិម រ័សល បាឡឺដ ចែកចាយពីរបៀបសាតាំងអាច​បំភ័ន្ត​យើងចូល​ទៅ​ក្នុង​ការ​ញៀនដូចជាអ្នក​ស្ទួចត្រីនេសាទត្រីព្រួលដែរ ។ លោក​ក៏បាន​បង្រៀន​ផងដែរ​ថា តាមរយៈ​ដង្វាយធួន​នៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ មនុស្សទាំងអស់អាច​ផ្ល... 

អំណោយទានដ៏ទេវភាពនៃការប្រែចិត្ត

ដោយអែលឌើរ ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន

នៃ​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់

វាពុំដែលយឺតពេលឡើយ

វាពុំដែលយឺតពេលឡើយ